»  Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de besloten vennootschap DPG B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Deurne. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Roermond onder nummer 68365586.

 

Artikel 1: Definities

1.1          Onder "Verkoper" wordt in deze voorwaarden verstaan de besloten vennootschap DPG B.V. (KvK nummer 68365586) en alle met deze vennootschap in concernverband verbonden ondernemingen.

1.2          Onder "Afnemer" wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met Verkoper een koop- of een andere overeenkomst aangaat.

1.3          Onder "Product" wordt in deze voorwaarden verstaan: zaken en diensten, een en ander in de ruimste zin van het woord.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1          Deze voorwaarden zijn te allen tijde van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten uitgebracht respectievelijk gesloten door Verkoper.

2.2          Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden, tenzij deze door Verkoper schriftelijk zijn aanvaard.

2.3          Afwijkingen van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kunnen alleen schriftelijk geschieden.

 

Artikel 3: Aanbiedingen en/of offertes

 3.1         Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien een aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat, houdt dit uitsluitend in dat het aanbod na deze termijn in ieder geval komt te vervallen.

3.2          De door Verkoper verstrekte brochures, prijslijsten en andere gegevens zijn slechts van informele aard en zijn niet bindend.

3.3          Verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen, zonder opgave van redenen, te weigeren dan wel onder rembours te leveren.

 

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst

4.1          Overeenkomsten alsmede wijzigingen en aanvullingen daarop komen eerst tot stand indien en nadat Verkoper deze schriftelijk heeft bevestigd of Verkoper met de uitvoering van de overeenkomst is aangevangen.

4.2          Indien door Verkoper een bindende offerte is uitgebracht (zie 3.1), komt de overeenkomst tot stand op de dag van ontvangst van de schriftelijke aanvaarding van de aanbieding.


Artikel 5: Prijzen en/BTW registratienummer

5.1          De aangeboden prijzen zijn exclusief BTW. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn de opgegeven prijzen vermeld in euro's. Indien een Afnemer bestellingen doet zonder dat er uitdrukkelijk een prijs overeengekomen is, dan wordt deze bestelling ongeacht een eerdere offerte of een eerder berekende prijs, tegen de ten tijde van de uitvoering van de bestelling bij Verkoper geldende verkoopprijs uitgevoerd.

5.2          Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de overeenkomst geldende prijzen. Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren (waaronder onder meer zijn te verstaan arbeidslonen, belastingen, premies, inkoopprijzen, grondstofprijzen, koersen van buitenlandse valuta's etc.) een verhoging ondergaan, is Verkoper gerechtigd deze verhoging aan Afnemer in rekening te brengen.

5.3          Afnemer is verplicht aan Verkoper het correcte B.T.W.-registratienummer te verstrekken en om terstond mededeling te doen van enige wijziging daarvan. Indien Afnemer deze verplichting niet nakomt zal de koopprijs automatisch worden verhoogd met de B.T.W. en andere bedragen voor zover Verkoper die verschuldigd mocht zijn als gevolg van dit niet nakomen.

 

Artikel 6: Levering/Emballage

6.1          Opgegeven levertijden worden steeds geacht bij benadering te zijn vastgesteld en zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. In geval van vertraging in de aflevering dient Verkoper schriftelijk in gebreke te worden gesteld en dient Verkoper een redelijke termijn te worden gesteld om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.

6.2          Tenzij anders overeengekomen geschieden alle leveringen af de vestiging van Verkoper. De verkochte Producten zijn vanaf het tijdstip van het sluiten van de koopovereenkomst voor rekening en risico van Afnemer. Het risico tijdens het transport vanaf de vestiging van Verkoper of elders is – ook indien franco levering overeengekomen mocht zijn - altijd voor rekening en risico van Afnemer, die zich desgewenst tegen dit risico dient te verzekeren. Levering franco betekent niets meer dan dat vervoerskosten van de betreffende Producten voor rekening van Verkoper zijn tot aan de losplaats van Afnemer.

6.3          Indien Verkoper de op de aan Afnemer verzonden factuur emballagekosten in rekening heeft gebracht geldt het navolgende: slechts binnen zes maanden na factuurdatum, franco magazijn, teruggezonden emballageproducten, die, naar de mening van Verkoper, in gave staat zijn, geeft recht op restitutie van de door Verkoper in rekening gebrachte emballagekosten. Niet afzonderlijk op de factuur berekende emballage wordt niet door Verkoper teruggenomen.

6.4          Indien Producten na het verstrijken van de leveringstermijn door Afnemer niet zijn afgenomen, worden de betreffende Producten (indien de opslagmogelijkheden van Verkoper dit toelaten) voor rekening en risico van Afnemer bij Verkoper opgeslagen. Bij niet tijdige afname is Verkoper gerechtigd na een periode van 14 dagen na het verstrijken van de leveringstermijn de overeenkomst te ontbinden onverminderd het recht van Verkoper op schadevergoeding en onverminderd het recht van Verkoper om tot verkoop van de Producten aan derden over te gaan.

6.5          Verkoper is vrij bij levering met maximaal 10% van de bestelde hoeveelheden Producten af te wijken, zulks met een minimum van 1 kilogram respectievelijk 1 liter, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Koper is verplicht het meerdere af te nemen en te betalen en met het mindere genoegen te nemen.

 

Artikel 7: Overmacht

7.1          Onder overmacht wordt ten deze verstaan: elke omstandigheid buiten toedoen van Verkoper ontstaan waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd. Hieronder zijn mede begrepen werkstaking, ziekte van personeel, in- en uitvoer en transportverboden, overheidsmaatregelen, niet c.q. niet tijdig leveren door toeleveranciers en beschadigingen van de voor de overeenkomst benodigde productiemiddelen en transportmiddelen.

7.2          Indien zich een overmacht situatie voordoet is Verkoper gerechtigd om de levering zoveel later te laten plaatsvinden als de overmacht duurt. Indien een tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming langer dan zes maanden na het tijdstip waarop geleverd had dienen te worden voortduurt, hebben partijen het recht de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden. Indien de nakoming door Verkoper als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is, zijn partijen eveneens gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. In geval van overmacht heeft Afnemer nimmer recht op schadevergoeding.

7.3          Verkoper is gerechtigd betaling te vorderen van het deel van de overeenkomst dat reeds is uitgevoerd voordat de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

 

Artikel 8: Reclames

8.1          Zodra de Producten door Afnemer ontvangen zijn, dient Afnemer direct vast te stellen of de Producten waarneembaar in orde zijn en of zij in overeenstemming zijn met de gedane bestelling. Indien de door Verkoper geleverde Producten waarneembaar niet in orde zijn of niet in overeenstemming zijn met de gedane bestelling, is Afnemer gehouden terstond bij de aflevering te reclameren en de gebreken te vermelden op het bij ontvangst te tekenen vervoersdocument c.q. aflevering bon Dit vervoersdocument c.q. de aflevering bon wordt geacht een juiste omschrijving en opgave te bevatten van de afgeleverde Producten. Reclames wegens andere gebreken dienen schriftelijk te geschieden binnen 8 dagen nadat Afnemer deze gebreken heeft geconstateerd of redelijkerwijs had kunnen constateren, doch in ieder geval uiterlijk binnen 6 maanden na de afleveringsdatum. Indien op de verpakking van de betreffende Producten een kortere houdbaarheid is vermeld, dienen de klachten uiterlijk voor het verstrijken van deze termijn schriftelijk aan Verkoper kenbaar te worden gemaakt.

8.2          Afnemer verliest al zijn rechten en bevoegdheden wanneer Afnemer tot verwerking of doorlevering van de Producten is overgegaan, terwijl Afnemer het beweerde gebrek aan de Producten door eenvoudige controle had kunnen constateren. Geen enkele klacht is ontvankelijk op grond van technische onvermijdelijke afwijkingen van (opgegeven) kleuren en eigenschappen.

8.3          De ondeugdelijkheid van geleverde verfproducten kan door Afnemer - met uitsluiting van elk ander bewijsmiddel - slechts worden aangetoond door het overleggen van een rapport van het meest geëigende onderdeel van TNO (Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk Onderzoek) of een andere onafhankelijke deskundigenorganisatie, waarbij de rapportagekosten ten laste komen van de in het ongelijk gestelde partij. Voor alle overige Producten geldt geen bindende bewijsregeling.

8.4          Reclames en klachten betreffende manco's, gewichten aantallen of betreffende de emballage en betreffende de berekende prijs en facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na aflevering van de producten c.q. na ontvangst van de facturen.

8.5          Bij gebreke van tijdige reclames, wordt Afnemer geacht de geleverde Producten, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd.

8.6          Het indienen van een reclame ontslaat Afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Verkoper.

8.7          Indien de reclames door Verkoper gegrond worden bevonden, zal Verkoper (naar zijn keuze) zorgdragen voor hetzij herstel van de producten hetzij vervanging van de Producten c.q. onderdelen daarvan.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1          De aansprakelijkheid van Verkoper is beperkt tot de nakoming van het in artikel 8,7 bepaalde, behoudens indien de schade het gevolg is van opzet op grove schuld van leidinggevende functionarissen van Verkoper. Iedere verdergaande aansprakelijkheid is uitgesloten. Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Verkoper en Afnemer, dan wel tussen Verkoper en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen Verkoper en Afnemer, dan wel tussen Verkoper en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen Verkoper en Afnemer, is Verkoper evenmin aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Verkoper.

9.2          Verkoper is, ook indien hem onverhoopt geen beroep op het in lid 1 bepaalde, kan toekomen, slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van zijn schuld, met dien verstande dat: (i) Verkoper nimmer aansprakelijk is voor indirecte schade (waaronder winstderving, gevolgschade en/of bedrijfsschade) en (ii) Verkoper niet aansprakelijk is voor hulppersonen (ook in geval van opzet of grove schuld van deze hulppersonen).

9.3          Ook indien Verkoper geen beroep zou toekomen op de in lid 1 en lid 2 vermelde aansprakelijkheidsuitsluitingen dan zal de aansprakelijkheid van Verkoper in ieder geval beperkt zijn tot ten hoogste het factuurbedrag, van die door Verkoper geleverde Producten (waaronder ook worden verstaan documentatie, verwerkings- en andere adviezen, begeleiding en inspectie etc.) ten aanzien waarvan Verkoper schadeplichtig is.

9.4          Indien Verkoper ter zake van enige schade, waarvoor Verkoper krachtens deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk is, door derden mocht worden aangesproken, dan vrijwaart Afnemer Verkoper volledig.

 

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

10.1        Alle door Verkoper afgeleverde Producten blijven eigendom van Verkoper totdat Afnemer de koopprijs alsmede enige andere vordering als bedoeld in art. 3:92 lid 2 BW aan Verkoper heeft voldaan.

10.2        Afnemer verplicht zich op eerste verzoek ten behoeve van Verkoper een pandrecht te vestigen als bedoeld in art. 3:239 BW op de uit de verkoop van de door Verkoper geleverde Producten voortvloeiende vorderingen op derden.

 

Artikel 11: Betaling, rente en kosten

11.1        Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen moet betaling geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum zonder dat enig beroep op korting, opschorting, of verrekening kan worden toegestaan. Bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum mag Afnemer (indien Verkoper dan uit hoofde van andere bestellingen of anderszins geen opeisbare vorderingen heeft op Afnemer), bij wijze van korting, 2% van het netto factuurbedrag in mindering brengen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

11.2        Indien de vordering van Verkoper niet binnen 30 dagen na factuurdatum wordt betaald is Verkoper gerechtigd de vordering te verhogen met een rente van 1¼ per maand (een gedeelte van een maand voor een gehele maand gerekend) -of de wettelijke handelsrente ex art. 6:119a BW indien deze hoger is- ingaande 30 dagen na factuurdatum.

11.3        Alle door Verkoper te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van Afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten zijn gelijk aan 15% van het gevorderde bedrag, met een minimum van 100 euro.

 

Artikel 12: Intellectuele en/of industriële eigendomsrechten

12.1        Alle intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van Verkoper op alle door haar geleverde Producten worden door Verkoper voorbehouden. Afnemer verbindt zich deze rechten op geen enkele wijze, direct of indirect, te schenden of aan te tasten door gebruikmaking of anderszins en
erkent dat Verkoper ter zake rechthebbende is.

 

Artikel 13: Wederverkoop/Zorgplicht

13.1        De Producten mogen slechts in de originele ongewijzigde verpakking door Afnemer worden door geleverd. Afnemer zal de van Verkoper afkomstige en van enigerlei merk of aanduiding of kenteken voorziene verpakking nimmer voor het weder verpakken van enig product gebruiken. Afnemer zal de Producten steeds met de vereiste zorg behandelen en geen handelingen verrichten waardoor de kwaliteit of de veiligheid van de Producten dan wel de reputatie van de merken zouden kunnen worden aangetast.

 

Artikel 14: Ontbinding en opschorting

14.1        In gevallen dat Afnemer:

A.   In staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard;

                B.   Komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;

C.   Overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijke gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of een reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstellingen van zijn bedrijf;

D.   In verzuim is met verplichtingen welke voortvloeien uit een met Verkoper afgesloten overeenkomst; zijn alle facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft Verkoper de bevoegdheid om de nakoming van zijn verplichtingen (geheel of gedeeltelijk) op te schorten totdat Afnemer zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen heeft gesteld, of de overeenkomst te ontbinden waarbij Afnemer aansprakelijk is voor alle door Verkoper geleden en te lijden schade.

14.2        Tijdens de uitvoering van de overeenkomst is Verkoper gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten totdat Afnemer op verzoek en ten genoegen van Verkoper zekerheid heeft vastgesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van Afnemer de verlangde zekerheid te stellen geeft Verkoper het recht de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst en zondig met terugwerkende kracht te ontbinden en het geleverde terug te nemen, onverminderd het recht op vergoeding van de reeds door Verkoper geleverde Producten en uitgevoerde werkzaamheden en onverminderd het recht van Verkoper op vergoeding van schade en kosten en rente.

 

Artikel 15: Toepasselijkheid recht en geschillen

15.1        Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten uitgebracht respectievelijk gesloten door Verkoper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en is de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) uitgesloten.

15.2        Alle geschillen tussen partijen zullen worden berecht door de Arrondissementsrechtbank te Roermond Nederland.

15.3        Het in lid 2 van dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van Verkoper het geschil voor te leggen aan de volgens normale competentieregels bevoegde burgerlijke rechter.