»  Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden van de website

RPM International Inc. (“BEDRIJF”) onderhoudt deze website op www.rpminc.com en de bijbehorende websites, webpagina's, inhoud en andere materialen waar deze Gebruiksvoorwaarden van de website aan gekoppeld zijn (gezamenlijk de “Site”) om gebruikers (ook “u”) informatie te verstrekken over het BEDRIJF, de industrie en de producten.  Uw toegang tot en gebruik van de Site is onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden van de Website, ons Privacybeleid, te vinden op https://www.rpminc.com/privacy-policyen alle toepasselijke wetten.  Door de Site te bezoeken, accepteert u, zonder beperking of kwalificatie, deze Gebruiksvoorwaarden van de Website en ons Privacybeleid. U dient de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden van de Website en het Privacybeleid vaak door te lezen, aangezien deze van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd en de gewijzigde voorwaarden zullen uw gebruik van de Website bepalen.   Alle wijzigingen worden onmiddellijk van kracht wanneer we ze plaatsen en zijn van toepassing op alle toegang tot en gebruik van de Site daarna en uw voortgezet gebruik van de Site nadat we wijzigingen hebben aangebracht, wordt beschouwd als aanvaarding van die wijzigingen. Alle nieuwe functies die de Site aanvullen of verbeteren, zijn ook onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid van de Website.

Over het algemeen

U bent vrij om de Site te bezoeken, om toegang te krijgen tot periodieke e-nieuwsbrieven, technische bibliotheken, productcatalogus(sen) te bekijken, vragen in te dienen, deel te nemen aan wedstrijden, promoties, enquêtes of andere diensten en om alle andere informatie op de site te bekijken.  Dit en al het andere door het BEDRIJF goedgekeurde materiaal dat beschikbaar is op de Site wordt aangeduid als “Gelicentieerde Inhoud”.  U mag delen van de Gelicentieerde Inhoud bekijken en afdrukken voor uw eigen interne gebruik, maar niet voor wederverkoop of andere commerciële exploitatie en niet voor gebruik anders dan zoals bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden van de Website en het Privacybeleid.  Elk ander gebruik van Gelicentieerde Inhoud zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het BEDRIJF is ten strengste verboden.

Productinformatie

Hoewel het BEDRIJF commercieel redelijke inspanningen levert om nauwkeurige informatie te verstrekken, veranderen de sectoren waarvan het BEDRIJF deel uitmaakt en de rechtsgebieden waarin het bedrijf actief is en de wet- en regelgeving die van toepassing is op die sectoren en rechtsgebieden regelmatig.  Daarom is de informatie op de Site mogelijk niet actueel of nauwkeurig. Omdat veel factoren een rol spelen in het besluitvormingsproces van de aankoop van een bepaald product en ieders specifieke omstandigheden en behoeften kunnen verschillen, wordt de Gelicentieerde Inhoud uitsluitend ter informatie verstrekt.  Het BEDRIJF kan niet garanderen dat Gelicentieerde Inhoud nauwkeurig is, voldoet aan uw specifieke behoeften of vereisten of dat de verstrekte aanbevelingen, voorschriften of andere informatie volledig, nauwkeurig of actueel is voor uw specifieke behoeften (zie onze disclaimer van garanties in Artikel 10 hieronder).  Elke claim of verklaring over de doeltreffendheid van de producten van het BEDRIJF en/of claims of verklaringen waarin de doeltreffendheid van de producten van het BEDRIJF wordt vergeleken met die van anderen, is uitdrukkelijk beperkt tot het land van toepasselijkheid zoals vermeld op de Site en, indien er geen land naar wordt verwezen, de Verenigde Staten. Als een product of monster dat door het BEDRIJF via de Site wordt aangeboden niet is zoals beschreven, is uw enige remedie om het in zijn originele, ongebruikte vorm terug te sturen en ofwel een vervanging van het product dat u hebt gekocht te ontvangen of een terugbetaling van de prijs die u hebt betaald.  Productbeschrijving en prijzen kunnen worden gecorrigeerd en gewijzigd.  Het BEDRIJF kan productbestellingen weigeren of annuleren die tegen een onjuiste prijs zijn geplaatst, of op basis van foutieve promotievoorwaarden, ongeacht of de bestelling al dan niet is bevestigd. Verkoop via de Site, indien van toepassing, wordt beheerst door de Standaard Verkoopvoorwaarden en/of Factuurvoorwaarden van het BEDRIJF.

 

Ingediende inhoud

Als u ervoor kiest om te uploaden, post, distribueren, enige inhoud op of via de Site ("Ingediende Inhoud") in te dienen of anderszins te publiceren, u verklaart en garandeert dat u de enige en exclusieve auteur en eigenaar bent van dergelijke Ingediende Inhoud en alle auteursrechten, octrooi en octrooirechten, handelsmerk, handelsgeheimen, recht op publiciteit, recht op privacy en ander eigendomsrecht (gezamenlijk, “IE-rechten”) daarin en doe afstand van alle “morele rechten” die u mogelijk hebt op dergelijke Ingediende Inhoud; dat alle Ingediende Inhoud nauwkeurig is; dat noch de Ingediende Inhoud noch het gebruik ervan deze Gebruiksvoorwaarden van de Website zal schenden, het Privacybeleid van het BEDRIJF of enige wet- of regelgeving; en dat u een volwassene bent (d.w.z. ten minste de leeftijd van meerderjarigheid in uw rechtsgebied en daardoor niet een “minderjarige”).  Om twijfel te voorkomen, u gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat geen Ingediende Inhoud: onwaar zijn, onnauwkeurig, onvolledig of misleidend; inbreuk maken, onrechtmatig gebruik of anderszins inbreuk maken op de IE-rechten van derden; een wet overtreden, statuut, verordening of regulering (inclusief, maar niet beperkt tot, die van toepassing zijn op de uitvoercontrole, consumentenbescherming, oneerlijke concurrentie, antidiscriminatie of valse reclame); lasterlijk zijn, bigoted, haatdragend, beledigend zijn voor anderen op basis van ras, religie, etniciteit, geslacht, seksuele identificatie of oriëntatie of onrechtmatig bedreigen of intimideren van een persoon of andere partij; eerder zijn verkocht, overgedragen, gelicentieerd of anderszins overgebracht, geheel of gedeeltelijk, aan u of door u aan een derde partij voor geldelijke of andere overwegingen; of kwaadaardige code bevatten, computervirus, malware of een ander computerprogramma of bestand dat bedoeld is om schade toe te brengen, andere computersoftware vernietigen of bevriezen, hardware of gegevens of deze bloot te stellen aan aanvallen, vernietiging of uitschakeling.

U verleent het BEDRIJF een eeuwigdurend, onherroepelijk, royaltyvrij, overdraagbaar, wereldwijd recht en licentie om de Ingediende Inhoud geheel of gedeeltelijk te gebruiken, kopiëren, wijzigen, verwijderen, aanpassen, publiceren, vertalen, er afgeleide werken van te maken, te distribueren, publiekelijk weer te geven en uit te voeren, te verkopen en/of anderszins over te dragen en/of op te nemen in enige vorm, medium of technologie en om dit recht en deze licentie zonder compensatie aan u over te dragen aan een derde partij.

U erkent en gaat ermee akkoord dat alle Ingediende Inhoud naar eigen goeddunken van het BEDRIJF kan worden gebruikt of verwijderd; dat het BEDRIJF het recht heeft om inhoud op of toegankelijk via de Site te wijzigen, te verkorten of te verwijderen, inclusief Ingediende Inhoud; dat het BEDRIJF niet onderworpen is aan een geheimhoudingsplicht met betrekking tot Ingediende Inhoud; en dat u mogelijk geen capaciteit, mogelijkheid of verhaal hebt om Ingediende Inhoud te bewerken, in te trekken of te verwijderen.   Als u uw e-mailadres of andere contactgegevens verstrekt in verband met of opgenomen in Ingediende Inhoud, stemt u ermee in dat het BEDRIJF en zijn dienstverleners deze kunnen gebruiken om contact met u op te nemen met betrekking tot dergelijke Ingediende Inhoud en voor andere doeleinden.

Gedrag van de gebruiker

U bent verantwoordelijk voor uw communicatie en acties die op of via de Site worden ondernomen.  Obscene of beledigende taal, intimidatie, bedreigingen of misbruik van welke aard of vorm dan ook op de Site, inclusief via e-mail, post of andere overdracht is ten strengste verboden.  Imitatie van anderen of het verkeerd voorstellen van uw relatie met het BEDRIJF of een ander is verboden.  U mag geen materiaal uploaden, plaatsen, distribueren, indienen of anderszins publiceren op of via de Site dat lasterlijk, vulgair, obsceen, bedreigend, smadelijk, inbreuk maakt op andermans intellectuele eigendomsrechten, privacy- of publiciteitsrechten, haatdragend, racistisch of etnisch aanstootgevend is of dat een strafbaar feit kan vormen of aanmoedigen, een wet of andermans rechten schendt of anderszins aanleiding geeft tot aansprakelijkheid.

U stemt ermee in geen kopteksten te vervalsen of anderszins identificatiemiddelen te manipuleren om de oorsprong van iets dat via de Site wordt verzonden (inclusief Ingediende Inhoud) te verhullen, bedrijfseigen of vertrouwelijke informatie openbaar te maken of anderszins inbreuk te maken op of inbreuk te maken op de IE-rechten van een ander.  U mag geen commercieel materiaal uploaden naar de Site, de Site gebruiken om anderen te werven, reclame te maken of iets te promoten.

Elke poging om de Site, zijn servers, netwerken, software die wordt gebruikt in verband met de Site (“Software”), apparatuur of database die is verbonden met de Site te verstoren of te verstoren, hetzij via kwaadaardige code, bestanden of andere middelen, of pogingen om Software te demonteren, reverse-engineeren of decompileren, beveiligingsfuncties zoals wachtwoorden te omzeilen of actie te ondernemen die de privacy of veiligheid van de Site, gebruikers of andere bezoekers in gevaar brengt, is ten strengste verboden.

U bent als enige verantwoordelijk voor uw communicatie en uw activiteiten op de Site.  In geen geval is of zal het BEDRIJF op enigerlei wijze aansprakelijk zijn voor dergelijke communicatie, het gebruik van de Site door u of een ander, Ingediende Inhoud of Gelicentieerde Inhoud, inclusief maar niet beperkt tot fouten of weglatingen in Gelicentieerde Inhoud, of voor verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van uw gebruik van de Site, Ingediende Inhoud of Gelicentieerde Inhoud.

Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord om schadeloos te stellen, verdedigen, het BEDRIJF zijn functionarissen vrij te geven en te houden, bestuurders, leveranciers, dienstverleners, co-branders of andere partners, agenten en werknemers, onschadelijk voor alle claims, eisen, schade, vergoedingen en kosten van welke aard dan ook, inclusief redelijke honoraria van advocaten en andere professionals, als gevolg van of voortvloeiend uit iets dat u via de Site indient of verzendt, met name alle Ingediende Inhoud, uw gebruik van de Site, uw verbinding met de Site, uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden van de Website, de IE-rechten van een andere partij of enige wet- of regelgeving of uw roekeloze, opzettelijk of anderszins onrechtmatig wangedrag. In het geval dat u een wederverkoopcertificaat verstrekt, belasting- of andere informatie die niet waar is, onnauwkeurig, frauduleus, of verouderd, stemt u ermee in het BEDRIJF te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor enige en alle aansprakelijkheid, schade, verlies of kosten (inclusief redelijke honoraria van advocaten en andere professionals) die het kan oplopen, inclusief maar niet beperkt tot verlies van bedrijfswinst, belastingen, sancties of sancties, interesse, vergoedingen, kosten en uitgaven van welke aard dan ook die voortvloeien uit of verband houden met een claim, vraag, actie of procedure die door een derde partij tegen het BEDRIJF wordt aangevoerd of gestart op basis van de informatie die u verstrekt of uw gebruik van de Site.

Wijzigingen in centrum

Het BEDRIJF kan van tijd tot tijd de Gelicentieerde Inhoud, de diensten die via de Site worden aangeboden of beëindigd wijzigen of de capaciteit van de Site uitbreiden.   Het BEDRIJF behoudt zich ook het recht voor om op elk moment en van tijd tot tijd deze Gebruiksvoorwaarden van de Website, het Privacybeleid, de Website en/of de Website (of een deel daarvan) met of zonder kennisgeving tijdelijk of permanent te beëindigen.  U bent verantwoordelijk voor het regelmatig doornemen van deze Gebruiksvoorwaarden van de Website en het Privacybeleid.  U gaat ermee akkoord dat het BEDRIJF niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor een dergelijke actie.

Beëindiging

Het BEDRIJF kan, naar eigen goeddunken, uw toegang tot of gebruik van de Site opschorten of beëindigen, om welke reden dan ook of zonder reden, met name als het BEDRIJF van mening is dat u de letter of de geest van deze Gebruiksvoorwaarden van de Website hebt geschonden of niet hebt nageleefd.  Het BEDRIJF kan, naar eigen goeddunken en op elk moment, ook stoppen met het verstrekken van de Site, of een deel daarvan, met of zonder kennisgeving, of Ingediende Inhoud of andere gebruikersbijdrage verwijderen of weigeren te plaatsen, om welke reden dan ook of zonder reden.  U erkent en gaat ermee akkoord dat elke opschorting of beëindiging kan plaatsvinden zonder voorafgaande kennisgeving en dat het BEDRIJF onmiddellijk verdere toegang tot de Site kan blokkeren.  Het BEDRIJF is niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige opschorting of beëindiging van uw toegang tot of gebruik van de Site. Zonder het voorgaande te beperken, heeft het BEDRIJF het recht om volledig samen te werken met wetshandhavingsinstanties of een gerechtelijk bevel waarin ons wordt verzocht of opgedragen om de identiteit of andere informatie bekend te maken van iemand die toegang heeft tot of het plaatsen van materiaal op of via de Site. U DOET AFSTAND VAN EN VRIJWAART HET BEDRIJF EN ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LICENTIEHOUDERS EN DIENSTVERLENERS VAN ALLE CLAIMS DIE VOORTVLOEIEN UIT ACTIES DIE ZIJN ONDERNOMEN DOOR, TIJDENS OF ALS GEVOLG VAN ZIJN ONDERZOEKEN EN VAN ACTIES DIE ZIJN ONDERNOMEN ALS GEVOLG VAN ONDERZOEKEN DOOR OFWEL HET BEDRIJF OF WETSHANDHAVINGSINSTANTIES.

Links

Deze Site kan links bevatten naar andere internetwebsites of bronnen. Wanneer u op een link naar die sites klikt of deze volgt, verlaat u deze Site. Het BEDRIJF heeft geen controle over dergelijke sites, hun inhoud of middelen of de zakelijke praktijken of beleidslijnen van exploitanten van dergelijke sites.  Noch deze Gebruiksvoorwaarden van de Website, noch het Privacybeleid van het BEDRIJF is van toepassing op de praktijken van bedrijven of personen die de gelinkte sites exploiteren.  Wees daarom voorzichtig en bekijk de servicevoorwaarden en het privacybeleid van alle sites die u bezoekt om meer te weten te komen over hun praktijken voor het verzamelen van informatie.  Het BEDRIJF wijst uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid af voor de beschikbaarheid of nauwkeurigheid van dergelijke externe sites of bronnen of de inhoud daarvan, onderschrijft en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige reclame, producten, diensten, informatie of andere materialen op of beschikbaar via dergelijke sites of bronnen. De aanwezigheid van een link op de Site betekent of impliceert niet dat het BEDRIJF de gelinkte site onderschrijft.  Uw gebruik van de links is op eigen risico.  Verder erkent u en gaat u ermee akkoord dat het BEDRIJF niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met uw gebruik van of vertrouwen op goederen, diensten, informatie of materialen die beschikbaar zijn op of via een dergelijke link, site of bron.

Eigendomsrechten van het BEDRIJF

Alles wat u op de Site ziet of leest, inclusief het verzamelen, compileren, assembleren en ordenen van Gelicentieerde Inhoud, wordt beschermd door de Amerikaanse en internationale auteursrechtwetten en mag niet worden gebruikt, behalve zoals bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden van de Website zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het BEDRIJF.  De Site en de Software ervan, de collectie, compilatie, assemblage en ordening van Gelicentieerde Inhoud, alle beelden, fotografie, afbeeldingen, kunstwerken, tekst, en andere informatie en materiaal op de Site, ongeacht de bron, alle Merken en andere intellectuele eigendom die daarmee verband houden en alle informatie en gegevens die via de Site worden verzameld (die allemaal zijn opgenomen in en deel uitmaken van Gelicentieerde Inhoud), eigendom zijn van het BEDRIJF of zijn leveranciers of partners en beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendom en andere wetten. Alle handelsmerken, logo's, handelsnamen, handelsimago, product- en servicemerken die op de Site worden gebruikt, individueel of gecombineerd met elkaar (gezamenlijk de "Merken") en al dan niet geregistreerd, zijn eigendom van het BEDRIJF, zijn dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, of andere externe eigenaren die het BEDRIJF het recht en de licentie hebben verleend om hun merken te gebruiken.  U mag de Merken op geen enkele manier gebruiken of weergeven zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het BEDRIJF of de respectievelijke eigenaar, inclusief gebruik in of als metatags of enige andere “verborgen tekst”.  Andere product- of dienstnamen, logo's, afbeeldingen, paginakoppen, knoppictogrammen en scripts van het BEDRIJF zijn merken of handelsimago's van het BEDRIJF en mogen niet worden gebruikt in verband met een product of dienst die niet van het BEDRIJF is of op een manier die verwarring op de markt kan veroorzaken of die het BEDRIJF in diskrediet brengt of in diskrediet brengt.

Kennisgevingen en procedures voor het indienen van claims inzake inbreuk op het auteursrecht

Meldingen van vermeende inbreuk op het auteursrecht op de Site moeten naar het BEDRIJF worden gestuurd.

Het BEDRIJF respecteert het intellectuele eigendom van anderen en vraagt zijn gebruikers en bezoekers hetzelfde te doen.  Het BEDRIJF zal kennisgevingen van vermeende inbreuk verwerken en onderzoeken en zal passende maatregelen nemen onder de toepasselijke wetgeving inzake intellectueel eigendom.  Na ontvangst van kennisgevingen die voldoen aan de toepasselijke wetgeving, zal het BEDRIJF handelen om de toegang tot materiaal dat inbreuk maakt of het onderwerp blijkt te zijn van inbreukmakende activiteiten te verwijderen of uit te schakelen en zal het handelen om de toegang tot referenties of links naar materiaal of activiteiten die inbreuk makend blijken te zijn, te verwijderen of uit te schakelen. Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, verstrek dan alle volgende informatie:

  • Een fysieke of elektronische handtekening van de persoon die gemachtigd is om te handelen namens de eigenaar van een exclusief auteursrecht dat zou zijn geschonden;
  • Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk dat volgens u is geschonden;
  • Een beschrijving van waar het materiaal waarvan u beweert dat het inbreuk maakt zich op de Site bevindt;
  • Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres en alle andere informatie die redelijkerwijs voldoende is om het BEDRIJF in staat te stellen contact met u op te nemen;
  • Een verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet;
  • Een verklaring van u, op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw Kennisgeving nauwkeurig is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht dat naar verluidt wordt geschonden.

Kennisgevingen van vermeende inbreuk op het auteursrecht moeten worden gericht aan:

Per post:

RPM International Inc.

Postbus 777

Medina, Ohio 44258                                                                           

t.a.v. Juridische afdeling

Per fax:

330-225-8743

Per e-mail:

DataProtection@rpminc.com

(Vermeld “Kennisgeving van inbreuk” in de onderwerpregel.)

 

BELANGRIJKE OPMERKING: DE VOORGAANDE INFORMATIE WORDT UITSLUITEND VERSTREKT OM HET BEDRIJF TE INFORMEREN DAT UW AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD MATERIAAL MOGELIJK IS GESCHONDEN.  ALLE ANDERE VRAGEN, ZOALS PRODUCTGERELATEERDE VRAGEN EN VERZOEKEN, OF VRAGEN OVER PRIVACY, ZULLEN VIA DIT PROCES GEEN ANTWOORD ONTVANGEN.

 

DISCLAIMERS EN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

Het BEDRIJF geeft geen verklaringen of garanties over de nauwkeurigheid of volledigheid van de Site, Gelicentieerde Inhoud of informatie daarin.  Het BEDRIJF richt zich niet op en de Site is niet bedoeld voor gebruik door minderjarigen.  Het BEDRIJF zal geen contact opnemen met minderjarigen over promoties of voor marketingdoeleinden zonder toestemming van een ouder, noch zal het om meer persoonlijke informatie vragen dan redelijkerwijs noodzakelijk is om deel te nemen aan een bepaalde activiteit.  Het filtert echter geen advertenties of andere materiële minderjarigen die via de Site of gekoppelde sites kunnen bekijken, waarvan sommige ongepast kunnen zijn voor minderjarigen.

U BEGRIJPT EN GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT:

UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE OP UW EIGEN RISICO IS.  DE SITE WORDT GELEVERD OP BASIS VAN “ZOALS HET IS” EN “ZOALS BESCHIKBAAR”. BEDRIJF WIJST UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, GARANTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT HET VERLOOP VAN DE HANDEL OF PRESTATIE, VRIJ VAN KWAADAARDIGE CODE, NIET-INBREUK EN NIET-INMENGING IN UW GEBRUIK VAN DE GEHELE OF EEN DEEL VAN DE WEBSITE.

HET BEDRIJF GEEFT GEEN GARANTIE (i) DAT DE SITE VOLDOET AAN UW VEREISTEN, (ii) DAT TOEGANG TOT DE SITE ONONDERBROKEN ZAL ZIJN, TIJDIG, VEILIG, NAUWKEURIG OF FOUTLOOS, (iii) DAT PRODUCTEN BESCHIKBAAR OF NAUWKEURIG AFGESTELD OF GEPRIJSD ZULLEN ZIJN, (iv) DAT DE RESULTATEN VERKREGEN UIT HET GEBRUIK VAN DE SITE NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZULLEN ZIJN,  (v) DAT DE KWALITEIT VAN PRODUCTEN, DE SITE, INFORMATIE, OF ANDER MATERIAAL DAT DOOR U VIA DE SITE IS GEKOCHT OF VERKREGEN, VOLDOET AAN UW VERWACHTINGEN, OF (vi) DAT PRODUCTEN GOED WORDEN GELEVERD IN JUISTE BEDRAG.

AL HET MATERIAAL DAT WORDT GEDOWNLOAD OF ANDERSZINS VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE SITE WORDT NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN RISICO GEDAAN EN U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR DE DAARUIT VOORTVLOEIENDE SCHADE.

GEEN ENKEL ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, VERKREGEN DOOR U VAN HET BEDRIJF OF VIA OF VAN DE SITE ZAL ENIGE GARANTIE CREËREN DIE NIET UITDRUKKELIJK WORDT VERMELD IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE OF ANDERSZINS VAN TOEPASSING IS OP GROND VAN UW AANKOOP VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN VAN HET BEDRIJF.

U UITDRUKKELIJK BEGRIJPT EN ERMEE AKKOORD GAAT DAT HET BEDRIJF NIET AANSPRAKELIJK IS VOOR ENIGE SCHADE, HETZIJ DIRECT, INDIRECT, INCIDENTEEL, SPECIAAL, GEVOLGSCHADE OF VOORBEELDIG, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE DOOR WINSTDERVING, GOODWILL, GEBRUIK OF GEGEVENS OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN (ZELFS ALS HET BEDRIJF OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE), OF HET NU VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET HET GEBRUIK OF HET ONVERMOGEN OM DE SITE TE GEBRUIKEN, JUISTHEID VAN DE INFORMATIE, PRODUCTEN EN MATERIALEN DIE WORDEN GETOOND OF BESCHIKBAAR ZIJN OP DE SITE OF ANDERE ZAKEN MET BETREKKING TOT UW TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE SITE.  DEZE BEPERKINGEN ZIJN VAN TOEPASSING NIETTEGENSTAANDE HET FALEN VAN EEN ESSENTIEEL DOEL VAN EEN BEPERKT RECHTSMIDDEL. VOOR ZOVER SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES OF DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOESTAAN, ZIJN SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.  HET VOORGAANDE HEEFT GEEN INVLOED OP ENIGE AANSPRAKELIJKHEID DIE NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

Opties voor kennisgeving/afmelding

Kennisgevingen aan u kunnen worden verstrekt via e-mail of gewone post.  Het BEDRIJF kan ook kennisgevingen van wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden van de Website of andere zaken verstrekken door kennisgevingen of links naar kennisgevingen op de Website weer te geven.  Kennisgeving of andere correspondentie van u aan het BEDRIJF moet per aangetekende post met ontvangstbevestiging worden verzonden naar:

RPM International Inc.

Postbus 777

Medina, Ohio 44258                                                                                 

t.a.v. Webmaster

 

Als u uw informatie wilt bijwerken of geen berichten meer van het BEDRIJF wilt ontvangen, neem dan contact op met het BEDRIJF via DataProtection@rpminc.com.

Algemene informatie

Deze Gebruiksvoorwaarden van de Website vormen de volledige overeenkomst tussen u en het BEDRIJF met betrekking tot en zijn van toepassing op uw activiteiten en gebruik van de Website, en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen u en het BEDRIJF.  U kunt ook onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden die zijn opgenomen in facturen, inkooporders, verzendmanifesten, vrachtbrieven of voorwaarden en contracten die van toepassing kunnen zijn wanneer u producten of diensten koopt of gelieerde diensten, inhoud van derden of software van derden gebruikt. Deze Gebruiksvoorwaarden van de Website, uw gebruik van de Site en elke andere overeenkomst met en de relatie tussen u en het BEDRIJF worden beheerst door de wetten van de staat Delaware, Verenigde Staten, zonder rekening te houden met de keuze van wettelijke bepalingen, noch zal het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 van toepassing zijn.  U en het BEDRIJF stemmen ermee in zich te onderwerpen aan de persoonlijke en exclusieve jurisdictie van de relevante staats- of federale rechtbanken in de staat Delaware, Verenigde Staten en afstand te doen van elk bezwaar tegen de locatie daarin.  Door deze Site te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat het BEDRIJF, naar eigen goeddunken, kan van u eisen dat u geschillen indient die voortvloeien uit het gebruik van deze Site, deze Gebruiksvoorwaarden van de Website of het Privacybeleid, met inbegrip van geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de interpretatie, overtreding, nietigheid, ongeldigheid, wanprestatie of beëindiging daarvan, evenals geschillen die hiaten in het contract of nieuw ontstane omstandigheden opvullen, voor definitieve en bindende arbitrage volgens de International Rules of Arbitration van de American Arbitration Association door één arbiter die is aangewezen in overeenstemming met die regels.  Niettegenstaande deze regels wordt een dergelijke procedure echter beheerst door de wetten van de staat Delaware en vindt deze uitsluitend plaats in de rechtbanken van Delaware zoals uiteengezet in dit artikel.  Elke arbitrage-uitspraak die wordt ingesteld op grond van deze clausule is beperkt tot geldelijke schadevergoeding en geen billijke vergoeding.  Verder heeft de arbiter geen bevoegdheid om punitieve, gevolgschade of andere schade toe te kennen die niet wordt gemeten door de werkelijke directe schade van de winnende partij in een arbitrage die wordt gestart op grond van dit artikel, behalve zoals vereist door de wet.  Niettegenstaande het voorgaande kan het BEDRIJF billijke schadevergoeding, inclusief voorlopig en permanent bevel, eisen bij elke bevoegde rechtbank om verduistering, misbruik, ongeoorloofde openbaarmaking of inbreuk op IE-rechten te voorkomen of te verbieden.  Het nalaten van het BEDRIJF om enig recht of bepaling van de Gebruiksvoorwaarden van de Website uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling.  Als een bepaling van de Gebruiksvoorwaarden van de Website of het Privacybeleid door een bevoegde rechtbank ongeldig wordt bevonden, komen u en het BEDRIJF (als de “Partijen” hierbij) niettemin overeen dat de rechtbank ernaar moet streven om uitvoering te geven aan de intenties van de Partijen zoals weergegeven in de bepaling, en de andere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden van de Website blijven volledig van kracht.  U gaat ermee akkoord dat ongeacht enige andersluidende wet of wet, u een claim of rechtsvordering moet indienen die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van de Site, de Gebruiksvoorwaarden van de Website of het Privacybeleid binnen één (1) jaar nadat een dergelijke claim of rechtsvordering is ontstaan of voor altijd is uitgesloten.  De titels van de secties in de Gebruiksvoorwaarden van de Website zijn alleen voor het gemak en hebben geen juridisch of contractueel effect.

Schendingen

Meld schendingen van de gebruiksvoorwaarden van de website of het privacybeleid aan DataProtection@rpminc.com.

De Partijen erkennen dat zij hebben vereist dat deze Gebruiksvoorwaarden van de Website in het Engels worden opgesteld en verstrekt.

Bepalingen specifiek voor gebruikers in de Verenigde Staten

Het BEDRIJF houdt zich aan de Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) op onze Site.  De privacy van een kind is belangrijk voor ons.  Niemand jonger dan 13 jaar is gemachtigd of toegestaan om persoonlijke informatie te verstrekken aan of op onze Site. We verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. Als u jonger bent dan 13 jaar, gebruik of verstrek dan geen informatie op de Site of op of via een van de functies op de Site of verstrek geen informatie over uzelf aan ons, waaronder uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of een schermnaam of gebruikersnaam die u mogelijk gebruikt.  Als we te weten komen dat we persoonlijke informatie hebben verzameld of ontvangen van een kind jonger dan 13 jaar zonder verificatie van de ouderlijke toestemming, zullen we die informatie verwijderen.  Het verstrekken van persoonlijke informatie over een kind, inclusief de naam en leeftijd van het kind, is strikt naar goeddunken van de ouder.  Een ouder kan op elk moment verzoeken om inzage in zijn/haar persoonlijke informatie en de persoonlijke informatie van zijn/haar kind die hij/zij aan ons heeft verstrekt.  Een ouder kan ook vragen om het te laten verwijderen door een verzoek te sturen naar DataProtection@rpminc.com.  Bezoekers van de Site jonger dan 18 jaar moeten deze Gebruiksvoorwaarden van de Website en het Privacybeleid met hun ouders lezen voor begeleiding.

Privacyrechten

De wetgeving inzake gegevensbescherming in bepaalde rechtsgebieden kan gebruikers van de Site die ingezetenen zijn van dergelijke rechtsgebieden toestaan om bepaalde informatie op te vragen met betrekking tot ons bewaren, gebruik, openbaarmaking en/of verwijdering van hun persoonlijke informatie.  Meer informatie over de praktijken voor gegevensverwerking van het BEDRIJF en de privacyrechten van gebruikers is te vinden in het Privacybeleid van het BEDRIJF op https://www.rpminc.com/privacy-policy/.